Integritetspolicy

För att vi på Golvvårdsteamet ska kunna bedriva vår verksamhet behöver vi behandla personuppgifter. Vi värnar om din personliga integritet, och vi eftersträvar därför en hög säkerhetsnivå i vårt dataskyddsarbete.

Golvvårdsteamets dataskyddsarbete

Det är viktigt för oss på Golvvårdsteamet att du, som vänder dig till oss, alltid känner dig trygg med hur vi hanterar dina och andras personuppgifter.

 • Vill du veta ifall vi har några personuppgifter lagrade om dig?
 • Har du upptäckt att något är fel i de uppgifter som vi har om dig?

Vänligen kontakta Golvvårdsteamet om:

 • Du vill få information om vilka personuppgifter vi har rörande dig
 • Om någon uppgift om dig är fel – så rättar vi de felaktiga uppgiftern

Golvvårdsteamets dataskyddspolicy

Vi på Golvvårdsteamet värnar om din personliga integritet, och vi eftersträvar därför en så hög säkerhetsnivå som möjligt i vårt dataskyddsarbete.

 • Denna policy beskriver hur vi samlar in och använder personuppgifter, och hur vi arbetar för att skydda informationen med hjälp av både tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder.
 • Med ”personuppgifter” menas all slags information som kan kopplas till dig som nu levande fysisk person.
 • Policyn beskriver också vilka rättigheter du har när det gäller vår behandling av dina personuppgifter, och hur du ska gå tillväga för att utöva dessa rättigheter.

Golvvårdsteamet behandlar personuppgifter i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och -rådets förordning nr 2016/679, även kallad ”GDPR” efter dess engelska namn General Data Protection Regulation).

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Golvvårdsteamet Anne Blom AB, organisationsnummer 559088-2279, med adress Västberga Allé 36 A, 126 30 Hägersten.

Vilka personuppgifter behandlar Golvvårdsteamet?

Exakt vilka personuppgifter som vi på Golvvårdsteamet behandlar beror på vilken relation som du har med oss.

 • Vi samlar in uppgifterna antingen direkt från dig eller från våra samarbetspartners.
 • Insamlingen kan även ske via digitala kanaler, till exempel i samband med att du besöker vår webbplats där du kan fylla i en intresseanmälan som skickas med mejl till oss.

I vissa fall samlar vi in personuppgifter från dig men där uppgifterna gäller andra personer än du själv.

 • Om du till exempel beställer en tjänst av oss för en annan persons räkning.
  I dessa fall så förutsätter vi att du som förser oss med andras personuppgifter har dessa personers samtycke eller har något annat giltigt skäl till att göra detta.
  Vi kommer att informera berörda personer om vår personuppgiftsbehandling vid vår första kontakt med dem.

Dina personuppgifter kan också förekomma i olika typer av dataloggar som är nödvändiga för att flera av våra digitala system ska fungera på ett ändamålsenligt sätt.

 • Det kan till exempel gälla loggar över informationsåtkomst, in- och utgående e-mail eller telefonsamtal och schemaläggnings system.

Det förekommer också att vi dokumenterar Golvvårdsteamets tjänster med foto, video- eller ljudinspelningar, och dessa kan i vissa fall utgöra personuppgifter.

Rättslig grund och ändamål för behandlingen

Golvvårdsteamet behandlar personuppgifter för flera olika ändamål. De huvudsakliga syftena är för att vi ska kunna:

 • Hantera beställningar, försäljningar, kundserviceärenden och kommunikation med dig som kund
 • Dokumentera, utvärdera, utveckla och marknadsföra vår verksamhet
 • Fullfölja våra åtaganden som samarbetspartner

Vid marknadsföringsutskick får du alltid möjlighet att tacka nej till fler liknande utskick från Golvvårdsteamet, en så kallad opt-out.

Varje behandling av personuppgifter som Golvvårdsteamet kan motiveras utifrån en eller flera av följande rättsliga grunder:

Fullgörande av rättslig förpliktelse

T.ex.:

 • Vissa personuppgifter måste vi behandla för att uppfylla kraven i bokföringslagen.

Fullgörande av avtal

T.ex.:

 • Om du beställt en tjänst från Golvvårdsteamet så måste vi få vissa personuppgifter från dig för att kunna utföra tjänsten och för att fakturera för den utförda tjänsten du har beställt.

Samtycke

T.ex.:

 • Om du beställt en tjänst från Golvvårdsteamet så måste vi få vissa personuppgifter från dig för att kunna utföra tjänsten och för att fakturera för den utförda tjänsten du har beställt. Golvvårdsteamet nyttjar underbiträde för att hantera vår kundreskontra, detta innebär för din del att du kommer att erhålla en faktura, för utfört arbete, från vår samarbetspartner.

Lagringstider och skyddsåtgärder

För att skydda dina personuppgifter mot förlust, skada eller obehörig behandling så arbetar vi på Golvvårdsteamet ständigt med att upprätthålla och förbättra en rad olika säkerhetsåtgärder. Det gäller fysiskt skydd (till exempel för personer, IT-infrastruktur och byggnader), informationssäkerhetsskydd (till exempel mot intrång i IT-system, virusattacker och genom säkerhetskopiering) och organisatoriskt skydd (till exempel att endast de personer som behöver det i sitt arbete har tillgång till dina personuppgifter).

 • Golvvårdsteamet lagrar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som beskrivs ovan.
 • Därefter raderas eller avidentifieras uppgifterna på ett säkert sätt, så att de inte längre kan kopplas till dig.
 • Om inget annat har avtalats, och om inte lagen kräver av oss att vi behåller uppgifterna längre, så gäller lagringstiderna nedan.

Vill du att Golvvårdsteamet avbryter lagringen av dina personuppgifter tidigare än dessa tider så kan du begära detta, se avsnittet nedan om ”Dina rättigheter”.

Privatpersoner

Om du är i kontakt med Golvvårdsteamet som privatperson, till exempel köpt en tjänst av oss, så kommer vi att spara dina personuppgifter i två år efter din senaste aktivitet.

Överföring av personuppgifter till andra

Golvvårdsteamet säljer aldrig dina uppgifter till tredje part. Vi kan dock komma att lämna ut dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare:

Myndigheter

T.ex.:

 • Golvvårdsteamet kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter som t.ex. Polisen eller Skatteverket om vi är skyldiga enligt lag att göra detta.

Personuppgiftsbiträde

T.ex.:

 • Om Golvvårdsteamet anlitar en annan verksamhet för att utföra vissa tjänster åt oss – till exempel städtjänster, transporter, telemarketing eller drift av IT-system – så kan detta innebära antingen att den verksamheten samlar in personuppgifter åt oss, eller så behöver de tillgång till personuppgifter som Golvvårdsteamet har samlat in.
 • I detta fall är vi personuppgiftsansvariga och den andra verksamheten är biträde. Vi ingår då ett personuppgiftsbiträdesavtal i syfte att säkerställa att personuppgifterna hanteras på korrekt och säkert sätt.

Överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES

Golvvårdsteamet grundprincip är att vi inte överför personuppgifter till verksamheter utanför EU/EES. Undantaget är verksamheter som bedrivs i ett tredje land som anses ha en adekvat skyddsnivå enligt EU-kommissionens beslut enligt artikel 45 i GDPR.

Dina rättigheter

Enligt dataskyddsförordningen så har du som registrerad ett antal rättigheter gentemot Golvvårdsteamet.

Vill du utöva dessa rättigheter så skicka ett brev eller ett e-mail till oss.

BrevE-post
Golvvårdsteamet Anne Blom AB
Att: Dataskydd
Västberga Allé 36 A
126 30 Hägersten
Skriv Dataskydd i ämnesraden.Skicka till: [email protected]

Oavsett om din begäran kommer in via ordinär postgång eller e-post så kommer vi att besvara ditt brev inom 30 dagar, räknat från det att vi kunnat verifiera din identitet.

För att skydda dig och dina personuppgifter kommer Golvvårdsteamet inte att lämna ut uppgifterna till någon där identiteten inte har kunnat verifieras.

 • Om vi, oavsett anledning, inte kan uppfylla din begäran så kommer vi att lämna en motivering och förklara varför det inte gick.

För samtliga rättigheter nedan gäller att du, om du vill, kan begära att vi ska utsträcka din begäran även till våra samarbetspartners, om vi har delat med oss av dina uppgifter till några sådana.

Rätt till tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att få en bekräftelse på om Golvvårdsteamet behandlar dina personuppgifter, och i så fall få ett utdrag över vilka personuppgifter det gäller. I de flesta av Golvvårdsteamets system fungerar e-mailadressen som identifikator, och vi kommer därför normalt att leverera kopian på uppgifterna digitalt till din e-mailadress.

Rätt till rättelse

Golvvårdsteamet strävar efter att all den information som behandlas hos oss ska vara korrekt. Om du upptäcker att det finns felaktigheter i dina uppgifter så kan du begära att vi rättar de felaktiga uppgifterna. Vi kommer då att korrigera felen.

Rätt till dataportabilitet

Om du vill få ut dina personuppgifter från Golvvårdsteamet för att kunna använda dem på annat håll så har du i vissa fall rätt att få ut dem i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig.

Detta förutsätter dock att överföringen är tekniskt möjlig, att den andra parten accepterar de format vi tillhandahåller och att det kan ske med rimlig ansträngning för oss.

Med tanke på den begränsade mängden personuppgifter som Golvvårdsteamet behandlar, kommer det i nästan alla fall vara enklare för dig att själv förse den andra parten med dina personuppgifter.

Notera också att denna rättighet är begränsad till uppgifter som behandlas med stöd av ditt samtycke eller för att uppfylla ett avtal med dig, och att det bara gäller sådana personuppgifter som du har lämnat själv.

Rätt till begränsning av behandling

Om du vill att Golvvårdsteamet ska behandla dina personuppgifter endast för vissa avgränsade syften, så kan du begära en begränsning av behandlingen.

Detta gäller till exempel om du anser att uppgifterna är felaktiga, att vår behandling är olaglig, att vi inte längre behöver uppgifterna för ändamålen, eller när du har invänt mot behandling med berättigat intresse i väntan på kontroll av om vårt intresse väger tyngre än ditt.

Vi kommer då att markera uppgifterna för att säkerställa att de inte blir föremål för ytterligare behandling och inte kan ändras.

Rätt till radering (”rätt att bli bortglömd”)

Om du vill att vi på Golvvårdsteamet ska upphöra helt med all behandling av dina personuppgifter så kan du i vissa fall begära radering av dessa. Vi kommer då att radera alla uppgifter som kan kopplas till dig som person.

När raderingen är utförd kommer du att få en bekräftelse på detta via e-mail, och därefter raderar vi även det skickade mailet.

Om du tycker att Golvvårdsteamet har gjort fel när det gäller dina personuppgifter

Om du anser att Golvvårdsteamet behandlar dina personuppgifter i strid med gällande lagstiftning, eller att vi har hanterat en begäran från dig felaktigt när du velat utöva dina rättigheter enligt ovan, så kan du anmäla detta till Datainspektionen (Integritetsskyddsmyndigheten).